استخدام نیرو

اينجانب كليه مطالب مندرج در اين پرسشنامه را به طور صحيح تكميل نمودم و چنانچه مواردي خلاف واقع مشاهده گردد، شركت مجاز است همكاري خود را با اينجانب قطع و بنا به ميل خود در آن تجديد نظر نمايد.

فرم استخدام
آپلود رزومه

پر کردن این فرم به منزله ی استخدام حتمی شما نمی باشد .